ВОДА

32  ВОДА ПИТЕЙНА, ВОДА СОНДАЖНА, БУТИЛИРАНИ ВОДИ, ЛЕД, ВОДА ОТ ПЛУВНИ БАСЕЙНИ
Вид на изпитване / характеристикаМетоди за изпитванеАкредитиран ДА/НЕ
(стандарт/валидиран метод)
234
ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ
ЦвятБДС 8451; БДС EN ISO 7887 т.2.3.ДА
Праг на вкус TFNБДС EN 1622 Приложение СДА
Праг на мирис TONБДС EN 1622 Приложение СДА
Температура
ФИЗИКОХИМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Маса-нетоРПК 504-1-ФХ-11ДА
Активна реакцияБДС 3424:1981ДА
Активна киселинност на отпадни водиБДС ЕN ISO 10523ДА
Киселинност БДС 5879ДА
Сух остатъкБДС 3546ДА
Съдържание на хлоридни йони РПК 504-1-ФХ-03; БДС EN ISO 10304-1ДА
Съдържание на остатъчни количества хлорБДС 3560ДА
Съдържание на алуминий РПК 504-1-ФХ-07ДА
Съдържание на алуминий БДС EN ISO 17294-1, 2ДА
Съдържание на амониеви йони, азот амониев РПК 504-1-ФХ-10ДА
Съдържание на антимонБДС EN ISO 17294-2ДА
Съдържание на арсенРПК 504-1-ФХ-19ДА
Съдържание на арсенБДС EN ISO 17294-2ДА
Съдъжание на барийБДС EN ISO 17294-2ДА
Съдържание на борРПК 504-1-ФХ-58; БДС EN ISO 17294-2ДА
Съдържание на желязоРПК 504-1-ФХ-02ДА
Съдържание на желязоРПК 504-1-ИМ-ICP/MS-03ДА
Съдържание на живакРПК 504-1-ФХ-61; РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-03
Съдържание на йод; калиев йодидРПК 504-1-ФХ-46ДА
Съдържание на кадмийРПК 204-1-ФХ-17; БДС EN ISO 17294-2ДА
Съдържание на калайБДС EN ISO 17294-2ДА
Съдържание на калций РПК 504-1-ФХ-21ДА
Съдържание на калций БДС EN ISO 17294-2ДА
Съдържание на магнезийРПК 504-1-ФХ-52; БДС EN ISO 17294-2ДА
Съдържание на манган РПК 504-1-ФХ-04ДА
Съдържание на манган БДС EN ISO 17294-2ДА
Съдържание на медРПК 504-1-ФХ-18; БДС EN ISO 17294-2ДА
Съдържание на натрийРПК 504-1-ФХ-51; БДС EN ISO 17294-2ДА
Съдържание на никелРПК 504-1-ФХ-24; БДС EN ISO 17294-2ДА
Съдържание на нитрати, азот нитратенРПК 504-1-ФХ-08; БДС EN ISO 10304-1ДА
Съдържание на нитрити, азот нитритенРПК 504-1-ФХ-05; БДС 10304-1ДА
Съдържание на оловоРПК 504-1-ФХ-16; БДС EN ISO 17294-2ДА
Съдържание на селенРПК 504-1-ФХ-59; БДС EN ISO 17294-2ДА
Съдържание на сулфатиРПК 504-1-ФХ-09; БДС EN ISO 10304-1ДА
Съдържание на флуоридиРПК 504-1-ФХ-01ДА
Съдържание на флуоридиБДС EN ISO 10304-1ДА
Съдържание на фосфати (фосфор)РПК 504-1-ФХ-06; БДС EN ISO 10304-1ДА
Съдържание на фосфати (фосфор)БДС EN ISO 17294-2ДА
Съдържание на хром РПК 504-1-ФХ-25; БДС EN ISO 17294-2ДА
Съдържание на цианиди РПК 504-1-ФХ-53 ДА
Съдържание на цинкРПК 504-1-ФХ-23; БДС EN ISO 17294-2ДА
ЕлектропроводимостБДС EN 27888ДА
Съдържание на калийБДС EN ISO 17294-2ДА
Обща твърдостБДС 3775ДА
Окисляемост перманганатна БДС 3413ДА
Съдържание на разтворен кислородБДС EN 25813ДА
Съдържание на суспендирани веществаБДС EN 872ДА
Алергени - млечен, синап, яйченРПК 504-1-ФХ-54ДА
Алкалност-съдържание на хидрогенкарбонатиБДС EN ISO 9963-1т.8.2ДА
БПК5 по част 1, част 2БДС EN 1899-1; БДС EN 1899-2ДА
БроматиБДС EN ISO 15061ДА
БромидиБДС EN ISO 10304-1ДА
Съдържание на високолетливи халогенирани въглеводороди - ВЛХВ-1,2 дихлоретан, бромодихлорометан, бромоформ (трибромометан), дибромохлорметан, хлороформ (трихлорометан), сума от трихлороетен и тетрахлороетенБДС EN ISO 10301ДА
Въглеводорен индекс за нефтопродуктиБДС EN ISO 9377-2ДА
Въглероден диоксидБДС 3097:1975ДА
ГлутенРПК 504-1-ФХ-54ДА
КарбонатиБДС EN ISO 9963-1 т.8.2ДА
Мазнини-животински, общи, растителниРПК 504-1-ФХ-62ДА
МътностБДС EN ISO 7027ДА
Общ азот по Келдал, общ азот БДС ЕN 25663ДА
Общ органичен въглерод (ТОС)РПК 504-1-ФХ-14ДА
Общи екстрахируеми веществаРПК 504-1-ФХ-62ДА
ОзонРПК 504-1-ФХ-22ДА
БензенБДС ISO 11423-1;2ДА
Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (РАН-бензо(а)пирен, общо)ISO 28540; БДС EN ISO 17993ДА
Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (РАН-бензо(dhi)перилен, бензо(в)флуорантен, бензо(к)флуорантен, индено(1,2,3-cd)пирен - за всяка субстанция)ISO 28540; БДС EN ISO 17993ДА
Съдържание на полихлорирани бифенили (РСВ 101, 138, 153, 180, 194, 209, 28, 52) - цената е за една субстанцияБДС EN ISO 6468ДА
Синап (горчица)РПК 504-1-ФХ-55ДА
Хлорбензени - 1,2,4,5-тетрахлорбензенБДС EN ISO 6468ДА
Хлорбензени - 1,2,4-трихлорбензенБДС EN ISO 6468ДА
ХПКISO 15705:2002ДА
Яйчен алергенРПК 504-1-ФХ-32ДА
Съдържание на Хлорорганични пестицидиБДС EN ISO 6468ДА
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Общ брой аеробни и факултативно анаеробни мезофилни микрооргамизмиБДС EN ISO 6222; БДС 17335 т.6ДА
Вибриони (различни от В.парахемолитикус и и В.холере)ISO/TS 21872-2ДА
Вибрио парахемолитикус и Вибрио холере ISO/TS 21872-1 ДА
Ешерихия колиБДС EN ISO 9308-1; БДС EN ISO 9308-3; БДС 17336 т.6.4ДА
Ешерихия коли О157БДС EN ISO 16654НЕ
Ентерококус специесБДС EN ISO 7899-1; БДС EN ISO 7899-2; БДС 17335 т.8ДА
Ентеркоки в повърхностни и отпадни водиБДС EN ISO 7899-1/АСДА
Кампилобактер специесISO 17995ДА
Клостридии в т.ч.: сулфитредуциращиБДС EN 26461-2ДА
Коагулазоположителни стафилококиБДС EN ISO 6888-1+A1; БДС EN ISO 6888-2+A1; БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1; т.9.2; БДС 17335:1993 т.9ДА
Колиформи, в т.ч. фекални колиформиБДС EN ISO 9308-1; БДС EN ISO 9308-3; БДС 17335 т.7; БДС 17336 т.6.2; БДС 17336 т.6.3ДА
КолититърБДС EN ISO 9308-3ДА
ЛегионелаБДС EN ISO 11731-2ДА
Листерия моноцитогенесБДС EN ISO 11290-1+А1; БДС EN ISO 11290-2+А1ДА
Псевдомонас аеругинозаБДС EN ISO 16266ДА
Салмонела специесISO 19250ДА
ДрождиБДС ISO 21527-1ДА
Оцетнокисели микроорганизмиРПК 504-1-МБ-10ДА
ПлесениБДС ISO 21527-1ДА